Dyrektor 

 

Imię i nazwisko: Elżbieta Sumowska

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kompetencje:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Jest pracodawcą, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ustala plany urlopów pracowników, pomaga pracownikom w załatwieniu ich spraw osobowych, realizuje zadania związane z oceną pracy, prowadzeniem dokumentacji.
 3. Działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w ważnych sprawach dotyczących życia szkoły zasięga opinii Organów Szkoły i Związków Zawodowych, m.in. wnioskuje do odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 
 4. Sprawuje nadzór nad pracą kancelarii Szkoły, działalnością administracyjno - gospodarczą. 
 5. Prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z przyjętym planem w formie ewaluacji, wspomagania i kontroli. 
 6. Organizuje proces dydaktyczno wychowawczy, przygotowuje projekty planów pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, projekty innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne. 
 7. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki do twórczej atmosfery pracy, harmonijnego rozwoju uczniów, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 8. Odpowiada za przygotowanie planów finansowych szkoły i prawidłowe wykorzystanie środków określonych w tym planie. 
 9. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z jego regulaminem. 
 10. Odpowiada za zawiadomienie, przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej. 
 11. Realizuje uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 
 12. Wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z prawem, zawiadamia organa: prowadzący i nadzorujący, które w razie stwierdzenia niezgodności ostatecznie je uchwalają. 
 13. Podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas.
 14. Współpracuje z organizacjami szkolnymi, w szczególności z Samorządem Uczniowskim.
 15. Organizuje szkolenia BHP i okresowe badania pracowników.
 


Liczba odwiedzin : 729
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 12:15:00
Czas publikacji: 2016-01-09 12:42:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak