Rada Szkoły 

 

SKŁAD RADY:

Przewodnicząca – Anna Kosińska

Zastępca – Monika Piskozub

Sekretarz – Sylwia Kapuścińska-Baca

Członkowie – Ewa Trębas, Olga Wawro, Joanna Hajdukiewicz, Magdalena Czermak, Celina Kraszewska, Dorota Ojdowska-Starzyk, Monika Arent, Iwona Orszulak, Sebastian Cegiełka.

 

 

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, a także:

1. Przedstawia wnioski i opiniuje plan pracy Szkoły, plan finansowy, środków specjalnych. Projekty inwestycji i eksperymentów pedagogicznych. 
2. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego lub nadzorującego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 
3. występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami z zbadanie 
i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole, wnioski te mają charakter wiążący. 
4. Gromadzi w celu wspierania działalności statutowej Szkoły formularze z dobrowolnych składek i innych źródeł, których zasady wydatkowania określa odrębny regulamin. 
5. Może porozumiewać się z Radami innych szkół ustalając zasady i zakres współpracy.

 


Liczba odwiedzin : 814
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 12:54:18
Czas publikacji: 2017-12-03 21:51:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak