Samorząd Uczniowski 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów, którzy w głosowaniu powszechnym, równym i tajnym uchwalają swój regulamin, a ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Samorząd przedstawia Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji Praw Ucznia, takich jak: 
- zapoznanie z programami nauczania, ich treścią, celami i wymogami,
- jawną i umotywowaną oceną postępów w nauce i zachowaniu,
- organizacją życia szkolnego, umożliwiającą zachowanie proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań, zgodnie z własnymi potrzebami, poprzez m.in. działalność kulturalna, oświatową, sportową, rozrywkową, redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
- wybór nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia. 

 

 


Liczba odwiedzin : 640
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 13:04:23
Czas publikacji: 2016-01-09 13:01:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak