Informacje ogólne o szkole 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku

Status: Jednostka budżetowa

Dyrektor: Elżbieta Sumowska

 

Kontakt:

ul. Wybickiego 32 82-200 Malbork 

tel. 0-55 272-24-68, fax 0-55 272-24-68 

www.sp5malbork.pl

kontakt@sp5malbork.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza - http://epuap.gov.pl

 

Sekretariat: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

KOD GUS: 220901

Nr NIP: 579-19-23-398

Nr REGON: 170063520

Akt powołania: Uchwała nr 232/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Malborku z dnia 07.12.2000 r. w sprawie Przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z upoważnienia Dyrektora Szkoły skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Szkoły. Dyrekcja Szkoły załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Dyrektora Szkoły podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpa-trywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Skargi i wnioski można składać:

Drogą pisemną na adres szkoły.

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP za pomocą formularza tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15 - 15.00.

Za przyjmowanie i załatwianie spraw odpowiada sekretarz szkoły. Czas pracy sekretariatu: godz. 7:30 - 15:30, przyjmowanie i załatwianie spraw w godz. 8:15 - 15:00.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski". Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Majątek, którym dysponuje szkoła:

Majątek stanowią nieruchomości będące własnością miasta Malbork przy ul. Wybickiego 32 w ewidencji gruntów jako działki nr 187/12 i 187/13 o łącznej powierzchni – 2 249 ha, w tym powierzchnia zabudowy 5366,96 m2, kubatura 38274,89 m3, powierzchnia użytkowa 7915,74 m2

nazwa

wartość

   

Budynek szkolny

7 640 051zł

   

Wyposażenie

1 080 000zł

 

Wykaz prowadzonych rejestrów, archiwów:

nazwa rejestru, archiwum

kto prowadzi

kontakt

sposób uzyskania informacji

       

Księga ewidencji dzieci młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

Księga uczniów

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

Księgi inwentarzowe

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

Księga arkuszy ocen

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

Księgi kontroli (sanitarnej i inne)

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

Księga obiektu

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku

Pokój nr 19, tel. 55 272 24 68 w godz. pracy sekretariatu

osobiście

 


Liczba odwiedzin : 2730
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 12:09:07
Czas publikacji: 2019-01-07 15:58:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak